Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Historia szkoły

UCHWAŁA Nr X/32/59

Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu

Z dnia 30 maja 1959 r.

„…Doceniając i wykorzystując inicjatywę społeczeństwa celem najgodniejszego uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego – Powiatowa Rada w Rawiczu działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25. 01. 1958 r. o radach narodowych i w oparciu o uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 13. 01. 1959 r. uchwala:

W całej rozciągłości solidaryzuje się z apelem Ogólnopolskiego Komitetu Jedności Narodu „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie” i zgodnie z perspektywicznym projektem wysuniętym przez Powiatowy Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Inspektoratu Oświaty w Rawiczu w zakresie inwestycji szkolnych postanawia:

W roku 1959 rozpocząć budowę szkoły 15 – izbowej w Rawiczu ze środków społecznych, jako szkoły „Pomnik Tysiąclecia”, oddanie tej szkoły do użytku winno nastąpić w dniu 1 września 1961 r.",

 

AKT EREKCYJNY 

Budowy Szkoły

Pomnika tysiąclecia w Rawiczu

Na chwilę naszej narodowej przeszłości i na pożytek dzisiejszego i przyszłych pokoleń Polaków w dniu dzisiejszym 22 września 1960 r. kładziemy kamień węgielny pod budowę szkoły Pomnika Tysiąclecia w Rawiczu – mieście województwa poznańskiego - w pierwszym roku wielkich uroczystości 1000 - letniego historycznego imienia Państwa Polskiego i w 550 rocznicę obchodu rozgromienia Krzyżaków na polach Grunwaldu – w XVI rocznicę wielkiego zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim, kiedy w Warszawie – stolicy naszej – przewodniczącym Rady Państwa był Aleksander Zawadzki, I Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Władysław Gomułka, Premierem Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Józef Cyrankiewicz, Ministrem Oświaty – Wacław Tułodziecki, I Sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu – Jan Szydlak, Przewodniczącym Prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej – Franciszek Szczerba, Kuratorem Okręgu Szkolnego Poznańskiego – Jan Stoiński, I Sekretarzem Powiatowego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rawiczu – Władysław Śleboda, Przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej – Józef Dykczak, Inspektorem Szkolnym – Teodor Rybacki, przewodniczącym Rady Narodowej – Franciszek Marcinek.

 

Historia szkoły

Pisać historię szkoły jest rzeczą trudną i odpowiedzialną, tym bardziej historię placówki dydaktyczno – wychowawczej o tak bogatej tradycji.

Kroniki szkolne prowadzone systematycznie od początków szkoły, w których zapisano najważniejsze wydarzenia z życia szkoły okazały się niezwykle pomocne.

Pierwszy wpis w kronice to uchwała Powiatowej Rady Narodowej mówiąca o inicjatywie budowy szkoły oraz Akt Erekcyjny. Znajdujemy tam także dokładny opis początków szkoły:

„ Na apel i z inicjatywy Inspektora Szkolnego Teodora Rybackiego odbyło się w dniu 12 maja 1958 r. w historycznym ratuszu w Rawiczu, zebranie obywatelskie”. Wtedy zapadła decyzja o wybudowaniu wysiłkiem społecznym 15 – izbowej szkoły. Na zebraniu tym wybrano Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Rawiczu. Z Komitetu wyłoniono Prezydium Komitetu Budowy w składzie:

  • przewodniczący - Stanisław Dzieciuchowicz
  • v-ce przewodniczący - Konrad Łabędzki
  • sekretarz - Zygmunt Polak
  • skarbnik - Sylwester Formanowicz

Głównymi zadaniami Komitetu było:

  • uzyskanie funduszy,

  • uzyskanie terenów pod budowę szkoły,

  • przygotowanie dokumentacji technicznej.

Przy realizacji pierwszego zadania najbardziej pomogła załoga Rawickich Zakładów Mechanicznych i Odlewni Żeliwa , która z własnej inicjatywy postanowiła na naradzie robotniczej oddawać począwszy od września 1958 r. – 0,5% od swego zarobku na rzecz budowy szkoły. Jednocześnie wezwali wszystkie zakłady z terenu powiatu rawickiego do naśladowania ich inicjatywy.

Chłopi z Rawicza zgodzili się na zamianę gruntu pod budowę szkoły, bez potrzeby wywłaszczania ich.

W tym samym czasie na dożynkach w Warszawie I Sekretarz KC PZPR – Władysław Gomułka rzucił hasło: „ Tysiąc Szkół na 1000 – lecie Państwa Polskiego”.

Realizację tego hasła przyjął na siebie Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu powołując Krajowy Komitet Społeczny Funduszu Budowy Szkół 1000 – lecia. Wytyczne tego Komitetu pokrywały się z założeniami zawiązanego już Komitetu w Rawiczu.

Do realizacji wybrano projekt szkoły 15 – izbowej, opracowany przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie autorstwa Zbigniewa Michalaka, który zrezygnował z przysługującego mu wynagrodzenia.

Wykonawstwa budowy szkoły podjęło się Przedsiębiorstwo Robót Przemysłowych Budownictwa Terenowego w Poznaniu. Budowa szkoły trwała cztery lata. W trakcie budowy trzeba było pokonać wiele trudności związanych głównie z podmokłym terenem.

Obiekt został ukończony w połowie lipca 1964 r. Pracownicy rawickich zakładów pracy, po raz kolejny okazali się pomocni, tym razem przy porządkowaniu po budowie terenów wokół szkoły.

Dnia 21 lipca 1964 r. o godz.1000 nastąpiło uroczyste otwarcie placówki. Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły przeciął wstęgę i wręczył klucze kierownikowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu Feliksowi Pondlowi.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 29 sierpnia 1964 r. i wtedy po raz pierwszy spotkało się całe Grono Pedagogiczne, a skład jego był następujący: Feliks Pondel – kierownik, Renata Lepieszo – zastępca kierownika oraz Krystyna Czwojdrak, Zofia Dymkiewicz, Maria Miętus, Józefa Tuliszkiewicz, Waleria Karwacka, Anna Staniewska, Halina Smektalska, Bożena Domaniecka, Cecylia Taczała, Krystyna Kapała, Felicja Dybicka, Zofia Kubiak, Lucyna Nowak, Maria Stachowiak, Bożena Nowaczyk, Aleksander Paruszewski, Włodzimierz Pietrzyk. Dzień 1 września 1964 r. był wielkim wydarzeniem dla uczniów nowo otwartej szkoły. Odbyła się historyczna uroczystość powitania nowych uczniów i jednocześnie nadania szkole imienia polskiego poety Władysława Broniewskiego. Po uroczystości 599 uczniów weszło do klas na spotkanie z wychowawcami. Młodzież uczyła się w 19 oddziałach, w tym w dwóch specjalnych. Mieli oni do dyspozycji bardzo nowoczesny obiekt z gabinetami dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe. Szkoła posiadała pracownię biologiczną, fizyczno – chemiczną, zajęć praktyczno – technicznych oraz salę gimnastyczną. Mieścił się w niej także gabinet lekarski i stomatologiczny. Od początku uczniowie mogli korzystać z przestronnej świetlicy i z posiłków w stołówce szkolnej przygotowanych przez personel kuchni. Szczególnego uroku budynkowi dodawały jasne i ukwiecone korytarze.

Zaczątkiem biblioteki była część księgozbioru przekazana przez Liceum Ogólnokształcące.

Od początku nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany. Nie stanowiło to jednak przeszkody w rozpoczęciu działalności szkolnych organizacji takich jak: SKO, PCK, ZHP oraz Samorządu Szkolnego.

Swoją wiedzę i zainteresowania uczniowie mogli rozwijać na różnych kołach przedmiotowych. Istniało koło agrobiologiczne, Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze i Szkolne Koło Sportowe.

Wraz z działalnością szkoły rozpoczął pracę Komitet Rodzicielski.

Jedną z najważniejszych uroczystości w życiu szkoły był Dzień Patrona, obchodzony początkowo 10 lutego, później 17 grudnia, a obecnie w miesiącu kwietniu.

Ważnym momentem w pracy szkoły były przygotowania do przyjęcia sztandaru. Uroczystość odbyła się w dniu 10 lutego 1972 r. przy udziale młodzieży szkolnej, absolwentów, rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Sztandar został wręczony uczniom przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Henryka Preussa. Od tej pory sztandar szkolny towarzyszy naszej młodzieży na wszystkich uroczystościach w szkole i poza nią. W 2004 roku sztandar został oddany do renowacji, aby mógł pięknie prezentować się na uroczystościach związanych z jubileuszem i dalej służyć następnym pokoleniom uczniów.

W roku 1972 powołano Zbiorczą Szkołę Gminną, która działała do końca 1975 r. Z dniem 1 stycznia 1976 r. rozwiązano Szkołę Gminną, a na stanowisko dyrektora powołano Krystynę Czwojdrak, która pełniła tę funkcję do roku 1990. W latach 1990 - 1995 dyrektorem szkoły był Lech Pietraszek, a od 1995 do 2004 roku funkcję tę pełniła Genowefa Kwiecińska, w chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Teresa Józefiak. Od 1978 r. do 1983 r. Szkoła Podstawowa nr 4 miała status szkoły sportowej, ze zwiększoną ilością godzin z wychowania fizycznego. Był to okres, w którym uczniowie odnosili poważne sukcesy w wielu dyscyplinach sportu.

Sport i rozwój fizyczny młodzieży jest ważny dla nas do dnia dzisiejszego. Oddanie do użytku, w pobliżu naszej szkoły pływalni, było źródłem pomysłu na utworzenie w klasach I – III oddziałów ze zwiększoną liczbą godzin przeznaczonych na pływanie oraz w klasach IV – VI oddziałów sportowych z dodatkowymi godzinami na pływanie. Te zmiany i wytężona praca dzieci i nauczycieli wychowania fizycznego są powodem wielu sukcesów naszych uczniów w tej dziedzinie sportu. Trzeba dodać, że pozostałe dyscypliny były także rozpropagowane, o czym świadczą medale, puchary i dyplomy zdobyte przez uczniów.

Od 1994 roku w szkole przeprowadzane są liczne remonty. Początkiem generalnego remontu była wymiana pokrycia dachowego oraz rynien i odgromienia. W następnej kolejności wymieniane były okna w części budynku zajętej przez klasy I – III. Kolejne przedsięwzięcie sfinansowane przez gminę, to podłączenie budynku szkoły do cieplika. Z inicjatywy rodziców zaczęto adoptować pomieszczenia po niepotrzebnej już kotłowni na szatnię dla uczniów. Środki materialne na ten cel w większości pochodziły od rodziców naszej szkoły i licznych sponsorów, choć przyznać należy, że gmina także dofinansowała tę inwestycję. Szatnię oddano do użytku w kwietniu 2002 r. W 2003 roku wymieniono pozostałe okna, docieplono szkołę i położono nowe tynki oraz wyremontowano instalację centralnego ogrzewania. W roku bieżącym wymieniono w budynku szkoły wszystkie przewody elektryczne i dokonano remontu głównego wejścia.

Od 1995 r. istnieje w szkole pracownia komputerowa. Pierwsze komputery otrzymaliśmy w prezencie od Burmistrza Gminy Rawicz z okazji 30-lecia naszej placówki. 19 lutego 1999 r. – nastąpiło otwarcie pierwszej w Gminie Rawicz pracowni internetowej.

W ramach programu Sokrates Comenius nawiązano w 1998 r. współpracę z niemiecką szkołą Gesamtschule Berger Feld w Gelsenkirchen, która polega na wymianie uczniów, doświadczeń, dziedzictwa kulturowego, poznawaniu tradycji naszych narodów, wspomaganiu nauki języków obcych. Obecnie placówki nie prowadzą wymiany uczniów, ponieważ strona niemiecka ma za małą liczbę chętnych dzieci w odpowiednim wieku na przyjazd do Polski. Jednak szkoły pozostają w stałym kontakcie.

W roku szkolnym 2000/2001 nawiązano drogą internetową współpracę z placówką w Czechach. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili swoich partnerów w Louny i zwiedzili piękne okolice tego miasta. W ramach rewizyty przedstawiciele uczniów szkoły w Louny odwiedzili swoich kolegów w Rawiczu.

Od 1998 r. działa przy szkole Klub Europejski. Działalność klubu obraca się wokół trzech aspektów edukacji:

  • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat Europy,

  • kształtowanie podstawowych umiejętności potrzebnych młodym Europejczykom,

  • przygotowanie młodych ludzi do życia w jednoczącej się Europie.

Od 1999 roku w naszej placówce rozpoczęli naukę uczniowie ze zlikwidowanych szkół w Dębnie Polskim i Szymonowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawiczu. W celu zintegrowania wszystkich uczniów organizowano w tym czasie wiele warsztatów i imprez.

W roku szkolnym 2000/2001 gościliśmy w naszych murach uczniów klas pierwszych, budowanego Gimnazjum w Sierakowie.

AKTUALNOŚCI:

Mamy nową salę gimnastyczną

Utworzono dnia 11.04.2022
We wtorek 11 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali sportowej. W tym wyjątkowym momencie w dziejach szkoły, zebrało się grono szacownych osób. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektorzy gminnych palcówek...
czytaj dalej... na temat: Mamy nową salę gimnastyczną

Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej

Utworzono dnia 11.04.2022, 11:21

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Programy

Mleko w szkole