Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sp4.rawicz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Jakubowska, adres poczty elektronicznej sp4@rawicz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655452014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp osób niepełnosprawnych do budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu umożliwiają warunki konstrukcyjno – budowlane Sali Gimnastycznej, oddanej do użytkowania w maju 2018 roku.              W pochylnię dla osób niepełnosprawnych szczególnie dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich został wyposażony budynek Sali Gimnastycznej przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Wołodyjowskiego. Pochylnia oraz drzwi wejściowe umożliwiają dostęp osób niepełnosprawnych do budynku  Sali Gimnastycznej. Następnie korytarzem do pomieszczeń pedagogicznych znajdujących się na parterze budynków  Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Budynek Sali gimnastycznej został także wyposażony w pomieszczenia szatni oraz WC dla osób niepełnosprawnych. Zastosowanie odpowiedniej pochylni na korytarzu budynku Sali Gimnastycznej oraz drzwi przeciwpożarowych łączących salę gimnastyczną z budynkiem szkoły wyposażonych w urządzenia podtrzymujące otwarcie drzwi (drzwi przeciwpożarowe znajdują się w pozycji otwartej) umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Korytarze budynków szkolnych na poziomie parteru zostały wyposażone w pochylnie,  które umożliwiają przemieszczanie się osób niepełnosprawnych do poszczególnych pomieszczeń. Brak jest natomiast możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń znajdujących się na poziomie pierwszego piętra i piwnicy budynków Szkoły Podstawowej (klatki schodowe).

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Programy

Mleko w szkole