Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 1. wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
 2. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
 3. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. działalność charytatywna,
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 12. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych,
 14. kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
 15. promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 17. promocja i organizacja wolontariatu,
 18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 19. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 20. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 21. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Programy

Mleko w szkole